VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Elektronický obchod MluvteJakoMluvci.cz se řídí platným Občanským a Obchodním zákoníkem.

Úvodní a všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím eshopu Mluvte jako mluvčí, a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím tohoto eshopu.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ") a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
Vrácena bude plná cena zboží. Navrácení peněz bude uskutečněné bankovním převodem na účet kupujícího. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Náklady na vrácení zboží, poštovné platí kupující.

Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Doprava a platba

Náklady na doručení zahrnují: poštovné, dobírkovné a balné. Určují se dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev. Při objednání 2 a více kusů není účtováno poštovné.

Platební podmínky
Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
Faktura - platba za zboží na základě zaslané faktury.

Ceny a platnost nabídky
Všechny ceny jsou uvedeny jako koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Poškozené zboží

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předání pracovníkem pošty, či přepravní služby PPL, doporučujeme zásilku nepřevzít a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom mohli zásilku pro vás opětovně vyexpedovat.
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, je nutno o této závadě do 3 dnů (neprodleně) po jejím obdržení informovat e-mailem, poštou či telefonicky zaměstnance naší společnosti, který vaši objednávku vyřizoval. Jeho jméno je vždy i s příslušnými kontakty uvedeno na faktuře, kterou obdržíte společně se zbožím.
Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedomluví na jiné lhůtě. To se týká i vrácení peněz za reklamované zboží

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@mluvtejakomluvci.cz a Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2014. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.mluvtejakomluvci.cz.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.